Η Παιδαγωγική Αξιοποίηση της Διαδραστικής Τηλεδιάσκεψης στο...

Tο Πανεπιστήμιο Κρήτης εγκαινιάζει φέτος το θεσμό «Ημέρες...

Το Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών (ΕΔΘΕ)...

Σε ένα κατάμεστο αμφιθέατρο στην πανεπιστημιούπολη του Γάλλου...

Mουσείο Αρβελέρ- εγκαίνια

ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Γ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ  Γ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

 

Κατεύθυνση:

Ειδική Αγωγή & Ενισχυτική Διδασκαλία

 

Επόπτες: Η. Κουρκούτας & Α. Μουζάκη

 

 

Σε αυτό το επίπεδο της Πρακτικής Άσκησης που πραγματοποιείται στο 8ο εξάμηνο Σπουδών, ο φοιτητής ασκείται στην Ειδική Αγωγή και ενισχυτική διδασκαλία μέσω της συμμετοχής του στη διδασκαλία που προσφέρεται στο Ειδικό σχολείο και στα τμήματα ένταξης των δημοτικών σχολείων του Ρεθύμνου ή μέσω της προσφοράς παράλληλης στήριξης μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στις τάξεις των γενικών Δημοτικών Σχολείων.

Ο/Η φοιτητής/τρια που ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση στην Ειδική Αγωγή θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς δύο (2) μαθήματα με κωδικό Β05  και τα μαθήματα αυτά, σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών, πρέπει να έχουν κατοχυρωθεί πριν από την έναρξη της ΣΠΑ Γ.

Η Πρακτική Άσκηση Επιπέδου Γ με κατεύθυνση Ειδική Αγωγή & Ενισχυτική Διδασκαλία περιλαμβάνει τα παρακάτω:

□    Συμμετοχική παρατήρηση στο σχολείο για  8 ώρες (4 ώρες Χ 2 ημέρες)

□    Διδασκαλία σε συνεργασία με Ειδικό Παιδαγωγό για τουλάχιστον σαράντα (40) ώρες

      (4 ώρες ημερησίως για 10 σχολικές ημέρες)

□    Συμμετοχή στην οργανωτική συνάντηση και στα δύο εργαστήρια που πραγματοποιούνται στο Πανεπιστήμιο (9 ώρες)

√  Το σύνολο ωρών πρακτικής στις σχολικές μονάδες είναι 48 ώρες.

 Το σύνολο ωρών συμμετοχής στην οργανωτική συνάντηση και στα δύο  εργαστήρια είναι 9 ώρες.

 

Την ευθύνη της εποπτείας των φοιτητών/τριων αναλαμβάνουν διδάσκοντες της αντίστοιχης ειδικότητας (Κουρκούτας, Η. & Μουζάκη, Α.) ενώ την οργανωτική υποστήριξη της Σχολικής Πρακτικής Γ  αναλαμβάνουν τυχόν αποσπασμένοι βοηθοί δάσκαλοι. 

Πριν αρχίσει η Σχολική Πρακτική, η ομάδα με τον επόπτη συγκεντρώνεται και συζητά για την οργάνωση και τις λεπτομέρειες εφαρμογής της.

 

Η οργανωτική συνάντηση ανακοινώνεται στην αρχή του εξαμήνου, έχει διάρκεια τριών (3) ωρών και στη διάρκειά της γίνεται       

α) Καταμερισμός των φοιτητών/τριων σε επόπτη και σε σχολεία για μία από τις τρεις  χρονικές περιόδους της σχολικής πρακτικής (συνήθως διαρκούν 3 εβδομάδες η κάθε μια)

β) Εισαγωγική παρουσίαση των στόχων και διαδικασιών της σχολικής πρακτικής με κατεύθυνση την ειδική αγωγή. Επιπλέον, δίνεται στους φοιτητές ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων της σχολικής πρακτικής για όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν (εκτός από τις 3 ώρες της οργανωτικής συνάντησης) και τα 2 εργαστήρια (6 ώρες) και προϋποθέτουν την υποχρεωτική συμμετοχή όλων των φοιτητών.

 

 

 

Οργάνωση & περιγραφή δραστηριοτήτων

Ü Στην αρχή του εξαμήνου πραγματοποιείται η οργανωτική συνάντηση της ΣΠΑ Γ/Ειδική Αγωγή που περιλαμβάνει τον προγραμματισμό του εξαμήνου. Οι επόπτες καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να ικανοποιήσουν τα αιτήματα των φοιτητών/τριών με βάση τις υπάρχουσες ανάγκες των σχολείων για παράλληλη στήριξη και υποστήριξη της διδασκαλίας στα τμήματα ένταξης. Φοιτητές/τριες που απασχολούνται ήδη σε σχολεία του Ρεθύμνου με το πρόγραμμα της Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης θα έχουν προτεραιότητα εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν στο ίδιο σχολείο και για την Πρακτική τους Άσκηση.

 

Ü Μετά την οργανωτική συνάντηση και τον καταμερισμό των φοιτητών/τριών σε σχολεία για τις συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, οι φοιτητές/τριες ξεκινούν την πρακτική τους άσκηση με τη συμμετοχική παρατήρηση (8 ώρες) και στη συνέχεια με τη συνεργατική διδασκαλία (40 ώρες) για δύο περίπου εβδομάδες.

 

Ü Στα 2 επόμενα εργαστήρια που διοργανώνονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου συζητούνται θέματα που προέκυψαν κατά τη διδασκαλία, και τη βοήθεια που προσέφεραν οι φοιτητές,  στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων, διδακτικές τεχνικές, κ.α. Επίσης, διοργανώνονται εισηγήσεις από καλεσμένους ομιλητές που προέρχονται από το γενικότερο χώρο της Ειδικής Αγωγής ή/και παρουσιάσεις από καλεσμένους ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους, κ.α.

 

Ü Για τον καλύτερο συντονισμό και τη βελτίωση της οργάνωσης της Σχολικής Πρακτικής μπορεί να πραγματοποιηθούν στο τέλος του εξαμήνου κοινές συναντήσεις των εποπτών, ειδικών παιδαγωγών, δασκάλων του σχολείου και φοιτητών/τριών.

 

Υποχρεώσεις των φοιτητών/τριων

 

Ü Σε αυτό το Επίπεδο της Σχολικής Πρακτικής ο φοιτητής ρυθμίζει το Πρόγραμμά των Σπουδών του έτσι ώστε να του επιτρέπει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της. Στη διάρκεια της παραμονής του στο σχολείο ο φοιτητής συμμετέχει ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες της σχολικής ζωής, όπως: εορτές, μορφωτικές επισκέψεις, εκδρομές, πολιτιστικές εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις γονέων κ.τ.λ. Φροντίζει, επίσης, να ενημερωθεί από τον ειδικό παιδαγωγό σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του τμήματος ένταξης.

 

Ü H έγκαιρη προσέλευση στα σχολεία και η καλή συνεργασία με όλους τους εκπαιδευτικούς και το διευθυντή είναι στοιχεία που συμβάλλουν στην καλή λειτουργία των σχολείων άσκησης και καταδεικνύουν τον υπεύθυνο μέλλοντα εκπαιδευτικό.

 

 Ü Στο τέλος της Σχολικής Πρακτικής κάθε φοιτητής παραδίδει στον/στην επόπτη/τρια:

□    Tο «Δελτίο Σχολικής Πρακτικής» και

□    Το φάκελο των δραστηριοτήτων της ΣΠΑ που περιλαμβάνει

• ενδεικτικό υλικό από τις διδακτικές δραστηριότητες

• εργασία σχετικά με την εμπειρία της πρακτικής στο τμήμα ένταξης/ειδική τάξη

Από το παραπάνω υλικό προκύπτει κι η αξιολόγηση του φοιτητή/τριας σε συνδυασμό με την συνέπεια και υπευθυνότητα που επέδειξε σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου και την ποιότητα της συμμετοχικής του διδασκαλίας.

 

ÜΤο δελτίο Σχολικής Πρακτικής κατατίθεται στην Γραμματεία μετά την ολοκλήρωση των σπουδών και πριν τη λήψη πτυχίου. Η κατάθεσή του αποτελεί προϋπόθεση για την συμμετοχή του φοιτητή/τριας στην ορκωμοσία και στη λήψη πτυχίου.

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

 

Κατεύθυνση: Ειδική Αγωγή & Ενισχυτική Διδασκαλία

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016

 

 

Ημερομηνία

 

Δραστηριότητα

Εισηγητής

Τόπος

 

16/02/16

 

Οργανωτική Συνάντηση

Τρίτη   16/2/15    Αίθουσα Δ2Γ

17:30-20:30

 

Επόπτες

 

Παν/μιο

Ο/Α

 

19/02/16-18/03/16

 

Πρώτη περίοδος σχολικής πρακτικής

 

 

Σχολεία

 

19/02/16-18/03/16

(Θα ανακοινωθεί)

 

 

1ο Εργαστήριο

"Σκοπός και Λειτουργία των ΚΕΔΔΥ"

(Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης & Υποστήριξης)

 

 

 

Παν/μιο

 

 

21/03/16-

22/04/16

 

Δεύτερη περίοδος σχολικής πρακτικής

 

 

Σχολεία

 

21/03/16-

22/04/16

(Θα ανακοινωθεί)

 

2ο Εργαστήριο

Ακριβής χρόνος και θέμα θα ανακοινωθούν αργότερα

 

Παν/μιο

 

 

9/05/16-

27/05/16

 

Τρίτη περίοδος σχολικής πρακτικής

 

 

Σχολεία

 

23/05/16-

03/06/16

 

Παράδοση εργασιών

 

 

Επόπτες

 

Παν/μιο

 

 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ  Γ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

 

Κατεύθυνση:

Ειδική Αγωγή & Ενισχυτική Διδασκαλία

 

Επόπτες: Η. Κουρκούτας & Α. Μουζάκη

 

 

Σε αυτό το επίπεδο της Πρακτικής Άσκησης που πραγματοποιείται στο 8ο εξάμηνο Σπουδών, ο φοιτητής ασκείται στην Ειδική Αγωγή και ενισχυτική διδασκαλία μέσω της συμμετοχής του στη διδασκαλία που προσφέρεται στο Ειδικό σχολείο και στα τμήματα ένταξης των δημοτικών σχολείων του Ρεθύμνου ή μέσω της προσφοράς παράλληλης στήριξης μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στις τάξεις των γενικών Δημοτικών Σχολείων.

Ο/Η φοιτητής/τρια που ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση στην Ειδική Αγωγή θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς δύο (2) μαθήματα με κωδικό Β05  και τα μαθήματα αυτά, σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών, πρέπει να έχουν κατοχυρωθεί πριν από την έναρξη της ΣΠΑ Γ.

Η Πρακτική Άσκηση Επιπέδου Γ με κατεύθυνση Ειδική Αγωγή & Ενισχυτική Διδασκαλία περιλαμβάνει τα παρακάτω:

□    Συμμετοχική παρατήρηση στο σχολείο για  8 ώρες (4 ώρες Χ 2 ημέρες)

□    Διδασκαλία σε συνεργασία με Ειδικό Παιδαγωγό για τουλάχιστον σαράντα (40) ώρες

      (4 ώρες ημερησίως για 10 σχολικές ημέρες)

□    Συμμετοχή στην οργανωτική συνάντηση και στα δύο εργαστήρια που πραγματοποιούνται στο Πανεπιστήμιο (9 ώρες)

√  Το σύνολο ωρών πρακτικής στις σχολικές μονάδες είναι 48 ώρες.

 Το σύνολο ωρών συμμετοχής στην οργανωτική συνάντηση και στα δύο  εργαστήρια είναι 9 ώρες.

 

Την ευθύνη της εποπτείας των φοιτητών/τριων αναλαμβάνουν διδάσκοντες της αντίστοιχης ειδικότητας (Κουρκούτας, Η. & Μουζάκη, Α.) ενώ την οργανωτική υποστήριξη της Σχολικής Πρακτικής Γ  αναλαμβάνουν τυχόν αποσπασμένοι βοηθοί δάσκαλοι. 

Πριν αρχίσει η Σχολική Πρακτική, η ομάδα με τον επόπτη συγκεντρώνεται και συζητά για την οργάνωση και τις λεπτομέρειες εφαρμογής της.

 

Η οργανωτική συνάντηση ανακοινώνεται στην αρχή του εξαμήνου, έχει διάρκεια τριών (3) ωρών και στη διάρκειά της γίνεται       

α) Καταμερισμός των φοιτητών/τριων σε επόπτη και σε σχολεία για μία από τις τρεις  χρονικές περιόδους της σχολικής πρακτικής (συνήθως διαρκούν 3 εβδομάδες η κάθε μια)

β) Εισαγωγική παρουσίαση των στόχων και διαδικασιών της σχολικής πρακτικής με κατεύθυνση την ειδική αγωγή. Επιπλέον, δίνεται στους φοιτητές ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων της σχολικής πρακτικής για όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν (εκτός από τις 3 ώρες της οργανωτικής συνάντησης) και τα 2 εργαστήρια (6 ώρες) και προϋποθέτουν την υποχρεωτική συμμετοχή όλων των φοιτητών.

 

 

 

Οργάνωση & περιγραφή δραστηριοτήτων

Ü Στην αρχή του εξαμήνου πραγματοποιείται η οργανωτική συνάντηση της ΣΠΑ Γ/Ειδική Αγωγή που περιλαμβάνει τον προγραμματισμό του εξαμήνου. Οι επόπτες καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να ικανοποιήσουν τα αιτήματα των φοιτητών/τριών με βάση τις υπάρχουσες ανάγκες των σχολείων για παράλληλη στήριξη και υποστήριξη της διδασκαλίας στα τμήματα ένταξης. Φοιτητές/τριες που απασχολούνται ήδη σε σχολεία του Ρεθύμνου με το πρόγραμμα της Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης θα έχουν προτεραιότητα εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν στο ίδιο σχολείο και για την Πρακτική τους Άσκηση.

 

Ü Μετά την οργανωτική συνάντηση και τον καταμερισμό των φοιτητών/τριών σε σχολεία για τις συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, οι φοιτητές/τριες ξεκινούν την πρακτική τους άσκηση με τη συμμετοχική παρατήρηση (8 ώρες) και στη συνέχεια με τη συνεργατική διδασκαλία (40 ώρες) για δύο περίπου εβδομάδες.

 

Ü Στα 2 επόμενα εργαστήρια που διοργανώνονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου συζητούνται θέματα που προέκυψαν κατά τη διδασκαλία, και τη βοήθεια που προσέφεραν οι φοιτητές,  στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων, διδακτικές τεχνικές, κ.α. Επίσης, διοργανώνονται εισηγήσεις από καλεσμένους ομιλητές που προέρχονται από το γενικότερο χώρο της Ειδικής Αγωγής ή/και παρουσιάσεις από καλεσμένους ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους, κ.α.

 

Ü Για τον καλύτερο συντονισμό και τη βελτίωση της οργάνωσης της Σχολικής Πρακτικής μπορεί να πραγματοποιηθούν στο τέλος του εξαμήνου κοινές συναντήσεις των εποπτών, ειδικών παιδαγωγών, δασκάλων του σχολείου και φοιτητών/τριών.

 

Υποχρεώσεις των φοιτητών/τριων

 

Ü Σε αυτό το Επίπεδο της Σχολικής Πρακτικής ο φοιτητής ρυθμίζει το Πρόγραμμά των Σπουδών του έτσι ώστε να του επιτρέπει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της. Στη διάρκεια της παραμονής του στο σχολείο ο φοιτητής συμμετέχει ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες της σχολικής ζωής, όπως: εορτές, μορφωτικές επισκέψεις, εκδρομές, πολιτιστικές εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις γονέων κ.τ.λ. Φροντίζει, επίσης, να ενημερωθεί από τον ειδικό παιδαγωγό σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του τμήματος ένταξης.

 

Ü H έγκαιρη προσέλευση στα σχολεία και η καλή συνεργασία με όλους τους εκπαιδευτικούς και το διευθυντή είναι στοιχεία που συμβάλλουν στην καλή λειτουργία των σχολείων άσκησης και καταδεικνύουν τον υπεύθυνο μέλλοντα εκπαιδευτικό.

 

 Ü Στο τέλος της Σχολικής Πρακτικής κάθε φοιτητής παραδίδει στον/στην επόπτη/τρια:

□    Tο «Δελτίο Σχολικής Πρακτικής» και

□    Το φάκελο των δραστηριοτήτων της ΣΠΑ που περιλαμβάνει

• ενδεικτικό υλικό από τις διδακτικές δραστηριότητες

• εργασία σχετικά με την εμπειρία της πρακτικής στο τμήμα ένταξης/ειδική τάξη

Από το παραπάνω υλικό προκύπτει κι η αξιολόγηση του φοιτητή/τριας σε συνδυασμό με την συνέπεια και υπευθυνότητα που επέδειξε σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου και την ποιότητα της συμμετοχικής του διδασκαλίας.

 

ÜΤο δελτίο Σχολικής Πρακτικής κατατίθεται στην Γραμματεία μετά την ολοκλήρωση των σπουδών και πριν τη λήψη πτυχίου. Η κατάθεσή του αποτελεί προϋπόθεση για την συμμετοχή του φοιτητή/τριας στην ορκωμοσία και στη λήψη πτυχίου.

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

 

Κατεύθυνση: Ειδική Αγωγή & Ενισχυτική Διδασκαλία

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016

 

 

Ημερομηνία

 

Δραστηριότητα

Εισηγητής

Τόπος

 

16/02/16

 

Οργανωτική Συνάντηση

Τρίτη   16/2/15    Αίθουσα Δ2Γ

17:30-20:30

 

Επόπτες

 

Παν/μιο

Ο/Α

 

19/02/16-18/03/16

 

Πρώτη περίοδος σχολικής πρακτικής

 

 

Σχολεία

 

19/02/16-18/03/16

(Θα ανακοινωθεί)

 

 

1ο Εργαστήριο

"Σκοπός και Λειτουργία των ΚΕΔΔΥ"

(Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης & Υποστήριξης)

 

 

 

Παν/μιο

 

 

21/03/16-

22/04/16

 

Δεύτερη περίοδος σχολικής πρακτικής

 

 

Σχολεία

 

21/03/16-

22/04/16

(Θα ανακοινωθεί)

 

2ο Εργαστήριο

Ακριβής χρόνος και θέμα θα ανακοινωθούν αργότερα

 

Παν/μιο

 

 

9/05/16-

27/05/16

 

Τρίτη περίοδος σχολικής πρακτικής

 

 

Σχολεία

 

23/05/16-

03/06/16

 

Παράδοση εργασιών

 

 

Επόπτες

 

Παν/μιο

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ

ΕΛΑΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του Δικτυακού Τόπου

kleisarx@edc.uoc.gr

ΔΑΣΤΑ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Είσοδος

Επικοινωνία

Διεύθυνση Τμήματος

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, 74100 ΡΕΘYΜΝΟ

Επικοινωνία

Τηλέφωνα Γραμματείας: 2831077594, 2831077595, 2831077634

Fax: 2831077596
e-mail: gramptde@edc.uoc.gr

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.