Η Παιδαγωγική Αξιοποίηση της Διαδραστικής Τηλεδιάσκεψης στο...

Tο Πανεπιστήμιο Κρήτης εγκαινιάζει φέτος το θεσμό «Ημέρες...

Το Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών (ΕΔΘΕ)...

Σε ένα κατάμεστο αμφιθέατρο στην πανεπιστημιούπολη του Γάλλου...

Mουσείο Αρβελέρ- εγκαίνια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αναδειξης εκπροσώπων ΕΕΠ, ΕΔΙΠ , ΕΤΕΠ στα ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ του ΠΤΔΕ

Π Ρ Ο Σ

-ΤΑ ΜΕΛΗ του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)

του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

 

- ΤΑ ΜΕΛΗτου Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)

του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

 

 

- ΤΑ ΜΕΛΗ του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)

του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

 

 

 

 

Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο 

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ και Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την υποβολή υποψηφιοτήτων  για την ανάδειξη εκπροσώπων του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π.)

στη  Συνέλευση του Τμήματος καιστη Γενική Συνέλευση των Τομέων του Τμήματος (όσων λειτουργούν αυτόνομα)

 του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

 

 

κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017)

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

   Τ Ο Υ   Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ    Κ Ρ Η Τ Η Σ

 

   Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:

[1]

Το Π.Δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ.Α΄/1973) περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, το Ν.Δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310τ.Α/1974) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως το Ν.Δ. 87/1973 (ΦΕΚ 159τ.Α΄/73) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ…, το Ν. 259/1976 (ΦΕΚ 25τ.Α΄/76) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του Π.Δ. 103/1983, (Φ.Ε.Κ. 48/15.04.1983, τ.Α΄) – Αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της λοιπής νομοθεσίας περί ίδρυσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

[2]

Το Π.Δ. 655/1976 (Φ.Ε.Κ. 241/10.09.1976, τ.Α΄) το Π.Δ. 1067/1980 (Φ.Ε.Κ. 270/28.11.1980,τ. Α΄), τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 1268/1982 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 1987) «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», το Π.Δ. 320/1983 (Φ.Ε.Κ. 116/τ.Α΄/07.09.1983) και  το Π.Δ. 2/1995 (Φ.Ε.Κ.1/τ.Α/10.01.1995) ως και το Π.Δ. 318/2001 (Φ.Ε.Κ. 217/18-9-2001, τ. Α΄), τις διατάξεις του Π.Δ. 156/1984 (Φ.Ε.Κ. 53/τ.Α΄/27.04.1984), το Π.Δ. 452/1984 (Φ.Ε.Κ. 162/22.10.1984 τ.Α΄), και το Π.Δ. 134/2002 (Φ.Ε.Κ. 111/20.05.2002, τ.Α΄). Το Π.Δ. 209/1992 (Φ.Ε.Κ. 179/06.09.1999 τ.Α΄).Το Π.Δ. 653/1976 (Φ.Ε.Κ. 241/τ.Α/10.09.1976), το Ν.641/1977 (Φ.Ε.Κ.200/τ.Α΄/22.07.1977), το Π.Δ. 103/1983, (Φ.Ε.Κ. 48/15.04.1983, τ.Α΄) περί ιδρύσεως Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως ισχύουν με το υπ΄αριθμόν Π.Δ. 96/2013 (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α΄/05.06.2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τουπ’ αριθμόν Π.Δ. 128/2013 (Φ.Ε.Κ. 195/τ.Α’/17.09.2013), και τις εκδοθείσες μετ΄ αυτού Διαπιστωτικές Πράξεις τουΠρύτανη, υπ΄αριθμόν 10.953/31.07.2013, 10.954/31.07.2013 και 10.955/31.07.2013 (Φ.Ε.Κ. 1959/τ.Β΄/12.08.2013).  Το Ν. 4452/2017 (Φ.Ε.Κ. 17/τ.Α/15.02.2017). Την αριθμ. 441/14.01.2014 απόφαση (ΦΕΚ 291/τ.Β΄/10.02.2014) περί θεμάτων λειτουργίας της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατ΄αρθρο 9 του Ν.4009/2011 Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011 τ.Α΄. Το Ν. 4452/2017 (Φ.Ε.Κ. 17/τ.Α/15.02.2017). 

[3]

Τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017) περί οργάνωσης και λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις, και ειδικότερα: άρθρο 1 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης - Νομική μορφή των Α.Ε.Ι.», άρθρο 2 «Ορισμοί», άρθρο 9 «Σχολές, Τμήματα, Τομείς», άρθρο 10 «Ίδρυση και μεταβολές Σχολής, Τμήματος και Τομέα», άρθρο 12 «Όργανα του Ιδρύματος» - περίπτωση α), περίπτωση β), άρθρο 13 «Σύγκλητος» παράγραφος 1, περίπτωση στ), άρθρο 16 «Όργανα της Σχολής», περίπτωση α), περίπτωση β), άρθρο 17 «Γενική Συνέλευση Σχολής», παράγραφος 1, περίπτωση δ) εδάφιο α και εδάφιο β), άρθρο 18 «Κοσμητεία» παράγραφος 1, περίπτωση δ), εδάφιο α και εδάφιο β, και παράγραφος 2, άρθρο 20 «Όργανα του Τμήματος» περίπτωση α) και περίπτωση β), άρθρο 21 «Συνέλευση Τμήματος» παράγραφος 1 περίπτωση δ) εδάφιο α και εδάφιο β), άρθρο 22 «Διοικητικό Συμβούλιο» παράγραφος 1, παράγραφος 2, περίπτωση γ), άρθρο 25 «Όργανα του Τομέα» παράγραφος 1 περίπτωση α), άρθρο 26 «Γενική Συνέλευση Τομέα» παράγραφος 1, περίπτωση δ) και εδάφιο 1 και εδάφιο 2, άρθρο 84 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ έως Ε΄» παράγραφος 8, παράγραφος 11, παράγραφος 12, παράγραφος 13, παράγραφος 15, και άρθρο 88 «Καταργούμενες διατάξεις».

[4]

Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος κατ΄αρθρο 8, του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017).

[5]

Την υπ΄αριθμόν 144363/Ζ1/01.09.2017 διευκρινιστική εγκύκλιο περί ζητημάτων οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του Ν. 4485 /2017 (Α΄114). (Γενικό Πρωτόκολλο Π.Κ.: 11.010/04.09.2017)

[6]

Την υπ΄αριθμόν 153348/Ζ1/15.09.2017 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 3255/τ.Β΄/15.09.2017) για τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και τη διαδικασία ορισμού και ανάδειξηςεκπροσώπωντωνμελώνΕ.Ε.Π.,Ε.ΔΙ.Π.και Ε.Τ.Ε.Π.,τωνδιοικητικώνυπαλλήλωνκαιτωνφοιτητών, κ.ά, η οποία εκδόθηκε κατ΄εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 84 του ν.4485 /2017 (Α΄114).

[7]

Την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της αριθμ. 153348/Ζ1/15.09.2017 Υπουργικής Απόφασης, κατ΄αρθρο 9 παράγραφος 4 περί καταλόγων, αρμόδιου οργάνου ελέγχου εκλογιμότητας και ανακήρυξης υποψηφίων, του χρόνου και του τόπου ψηφοφορίας, της μορφής των ψηφοδελτίων, της διαδικασίας ψηφοφορίας και διαλογής ψήφων, της σύνταξης πρακτικού εκλογής, των ενστάσεων για την ανακήρυξη) σχετικά άρθρα της Υ.Α.:  άρθρο 2, άρθρο 6, άρθρο 7, και άρθρο 8 .

[8]

Την υπ΄αριθμόν 159165/Ζ1/25.09.2017 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3453/04.10.2017) για τη διαδικασία ανάδειξης των μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 4485/17.

[9]

Τις διατάξειςτου Ν.4009/2011 Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011 τ.Α΄ «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύουν.

[10]

Τις διατάξεις του άρθρου 2 «θέματα διοίκησης των Α.Ε.Ι.» του Ν. 4473/2017 (Φ.Ε.Κ. 78/τ.Α΄/30.05.2017) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης» οι οποίες ορίζουν ότι: «2.1. Ηθητείατωνμονομελώνκαισυλλογικώνοργάνων διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.),πουλήγειτην31ηΑυγούστου2017,παρατείνεται έωςτην30ήΝοεμβρίου2017. 2.2. ….»

[11]

Την υπ’ αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου  13.026/20.10.2015 διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη για την εκλογή Προέδρου στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης  της Σχολής Επιστημών Αγωγής (ΦΕΚ 966/τ.Α’ ΥΟΔΔ/31.12.2015) για το χρονικό διάστημα  από 01.11.2015 έως 31.08.2017, μετά από παράταση που δόθηκε βάσει των διατάξεων του Ν.4327/2015 ( ΦΕΚ 966/τ.Α’/31.12.2015) και την εκ νέου δοθείσα παράταση βάσει των διατάξεων Ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78/τ.Α’/ 30.5.2017) έως τις 30/11.2017.

[12]

Την υπ’αριθμόν 191014/Ζ1/13.11.2017 (ΦΕΚ 3969/Τ.β’/13.11.2017) Τροποποίηση της αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (Β 3255) υπουργική απόφασης με θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των ΑΕΙ και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των ΑΕΙ κατά την πρώτη εφαρμογή του ν.4485/2017 ( Α΄114)».

[13]

Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ.112 τ.Α ́/2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με το Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/τ.Α΄/21.11.2013), το Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31.10.2014) και το Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/τ.Α΄/23.03.2015),καθώς και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε:

[α] Προκηρύσσουμεεκλογές, μέσω κάλπης, για την ανάδειξη εκπροσώπων του Προσωπικού του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης και των αναπληρωτών αυτών, ήτοι ενός εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Κρήτης και του αναπληρωτή του, ενός εκπροσώπου των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Κρήτης και του αναπληρωτή του, και ενός εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Κρήτης και του αναπληρωτή του, προκειμένου να συμμετέχουν κατά περίπτωση στην Συνέλευση του Τμήματος  για ετήσια θητεία και στις Γενικές Συνελεύσεις των  Τομέων του Τμήματος (όσων λειτουργούν αυτόνομα), κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπ΄αριθμόν 144363/Ζ1/01.09.2017 διευκρινιστικής εγκυκλίου, της υπ΄αριθμόν 153348/Ζ1/15.09.2017 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 3255/τ.Β΄/15.09.2017), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’191014/Ζ1/13.11.2017 (ΦΕΚ 3969/Τ.β’/13.11.2017),καθώς και της υπ΄αριθμόν  159165/Ζ1/25.09.2017 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3453/04.10.2017) Υπουργικής Απόφασης.

 

Η θητεία των οργάνων άρχεται στις 01.12.2017 και είναι ετήσια, βάσει νόμου.

 

 

[β]Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 30η του μηνός  Νοεμβρίου του έτους 2017 [30η.11.2017], ημέρα Πέμπτη, από τις 12:30 το πρωί έως τις 14:30 μμ, και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας ορίζουμε την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα Παρασκευή, 1η Δεκεμβρίου 2017 [1η.12.2017], κατά τις ίδιες ώρες, με την ίδια εκλογική διαδικασία.

 

Η κάθε Εφορευτική Επιτροπή, ως όργανο διενέργειας των εκλογών με βάση το άρθρο 9 παρ. 4 της αριθμ. 153348/Ζ1/15.09.2017 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 3255/τ.Β΄/15.09.2017), σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ. 1 της ιδίας απόφασης, θα ορίσει τον τόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας και το Εκλογικό Τμήμα, κατά περίπτωση.

 

[γ] Καλούμετους ενδιαφερόμενους υποψήφιους/ενδιαφερόμενες υποψήφιες του προσωπικού των κατηγοριών ως άνω, για την εκπροσώπησή τους στη Συνέλευση του Τμήματος και στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων του Τμήματος (όσων λειτουργούν αυτόνομα), ως κατωτέρω, που πληρούν τις προϋποθέσεις των κείμενων διατάξεων,  να υποβάλλουν  αίτηση/δήλωση υποψηφιότητας, το αργότερο έως τις 24 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευήκαι ώρα έως στις 15.00μ.μ., στην αρμόδια για θέματα προσωπικού υπηρεσία του Πανεπιστημίου Κρήτης, μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Ιδρύματος.

 

 

 

ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΜΕτη διαδικασία διενέργειας των εκλογών

για την ανάδειξη εκπροσώπων του Προσωπικού στη Συνέλευση του Τμήματος και  στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων του Τμήματος (όσων λειτουργούν αυτόνομα)

του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, ως εξής :

 

 

[α] ΕΚΛΟΓΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

 

Οι εκπρόσωποι των μελών του ΕΕΠ, του ΕΔΙΠ και των ΕΤΕΠ στη Συνέλευση και στις Γενικές Συνελεύσεις των οικείων Τομέων (όσων λειτουργούν αυτόνομα) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, εκλέγονται με τους αναπληρωματικούς τους από το σύνολο των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού του Τμήματος και των Τομέων του Τμήματος.

 

 

[β] ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ – ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, με βάση τουςοποίουςδιενεργούνταιοιεκλογές.Οιεκλογικοίκατάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του ιδρύματος, ήτοι Διεύθυνση Διοικητικού/Υποδιεύθυνση Διοικητικού, και εγκρίνονται απότονΠρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης.Οιεκλογικοίκατάλογοιοριστικοποιούνται είκοσι ημέρες (20) πριν από την ημέρα διεξαγωγής τωνεκλογών και παραδίδονται στην αρμόδια τριμελή Εφορευτική Επιτροπή. (Υ.Α. 153348/Ζ1/2017 - άρθρο 2, παρ. 3).

 

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι τα μέλη που αποχωρούν αυτοδίκαια από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης. Επίσης, δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι τα μέλη εκείνα που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας ή  αργίας.

 

Το Σώμα εκλεκτόρων για την εκπροσώπηση του Προσωπικού στη Συνέλευση του Τμήματος και στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων  του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (όσων λειτουργούν αυτόνομα) ανά κατηγορία του προσωπικού και ανά συλλογικό όργανο, συνοπτικά αναλύεται ως εξής:

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Ε.Ε.Π.

 

  • Για την εκλογή του εκπροσώπου των μελών του Ε.Ε.Π. στη  Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης με τον αναπληρωτή του, το Σώμα εκλεκτόρων αποτελείται από το σύνολο της κατηγορίας των μελών του Ε.Ε.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.  
  • Για την εκλογή του εκπροσώπου των μελών του Ε.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση του οικείου Τομέα (εφόσον λειτουργεί αυτόνομα) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης , με τον αναπληρωτή του, το Σώμα εκλεκτόρων αποτελείται από το σύνολο των μελών του Ε.Ε.Π. του  οικείου Τομέα.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Ε.ΔΙ.Π.

 

  • Για την εκλογή του εκπροσώπου των μελών του Ε.ΔΙ.Π.  στη Συνέλευση Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, με τον αναπληρωτή του, το Σώμα εκλεκτόρων αποτελείται από το σύνολο της κατηγορίας των μελών του Ε.ΔΙ.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.
  • Για την εκλογή του εκπροσώπου των μελών του Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση του οικείου Τομέα (εφόσον λειτουργεί αυτόνομα) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, με τον αναπληρωτή του, το Σώμα εκλεκτόρων αποτελείται από το σύνολο των μελών του Ε.ΔΙ.Π. του  οικείου Τομέα.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Π. 

 

 

  • Για την εκλογή του εκπροσώπου των μελών του Ε.Τ.Ε.Π  στη Συνέλευση Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, με τον αναπληρωτή του, το Σώμα εκλεκτόρων αποτελείται από το σύνολο της κατηγορίας των μελών του Ε.ΔΙ.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
  • Για την εκλογή του εκπροσώπου των μελών του Ε.Τ.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση του οικείου Τομέα (εφόσον λειτουργεί αυτόνομα) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, με τον αναπληρωτή του, το Σώμα εκλεκτόρων αποτελείται από το σύνολο των μελών του Ε.ΤΕ.Π. του  οικείου Τομέα.

 

[γ] ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι/υποψήφιες, θα πρέπει να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους δια της αρμόδιας για θέματα προσωπικού υπηρεσίας του Ιδρύματος με αίτηση των ενδιαφερομένων προσωπικά, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά ή επιστολικά, το αργότερο έως τις 24 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα έως τις  15:00 μ.μ, ως εξής:

 

-Αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, με κατάθεση υπογεγραμμένης αίτησης στο  ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ στο Ρέθυμνο (κτήριο Διοίκησης - 1ος όροφος) – Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου στου Γάλλου, (τηλέφωνα επικοινωνίας: 28310.77923, 77925), είτε

-Επιστολικά, με συστημένη επιστολή, με την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ/ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» στο ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ στο Ρέθυμνο (κτήριο Διοίκησης - 1ος όροφος) – Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου στου Γάλλου, (τηλέφωνα επικοινωνίας: 28310.77923, 77925).

είτε

-Ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του ΠΤΔΕ της Σχολής Επιστημών Αγωγής: emount@edc.uoc.gr

 

Οι ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ για την ανάδειξη των εκπροσώπων του Προσωπικού, υποβάλλονται έως τις 24.11.2017 όπως τούτο προαναφέρθηκε, για τα Συλλογικά Όργανα της Σχολής Επιστημών Αγωγής του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ως εξής:

 

I. Οι υποψηφιότητες για την ανάδειξη του εκπροσώπου των μελών του Ε.Ε.Π.:

Α. Στην Συνέλευση  του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Β. Στη Γενική Συνέλευση του οικείου Τομέα (εφόσον λειτουργεί αυτόνομα) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης  του Πανεπιστημίου Κρήτης

II. Οι υποψηφιότητες για την ανάδειξη του εκπροσώπου των μελών του Ε.ΔΙ.Π.:

Α. Στη Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης

Β. Στη Γενική Συνέλευση του οικείου Τομέα (εφόσον λειτουργεί αυτόνομα) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης  του Πανεπιστημίου Κρήτης

 

III. Οι υποψηφιότητες για την ανάδειξη του εκπροσώπου των μελών του Ε.Τ.Ε.Π.:

Α. Στη Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Β. Στη Γενική Συνέλευση του οικείου Τομέα (εφόσον λειτουργεί αυτόνομα) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης  του Πανεπιστημίου Κρήτης

 

Οι υποψήφιοι δύνανται να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους με γραπτή αίτηση/δήλωση, η οποία θα υποβληθεί στην αρμόδια για θέματα Προσωπικού υπηρεσία του Πανεπιστημίου Κρήτης, έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής. Οι αιτήσεις των υποψηφιοτήτων και των παραιτήσεων πρωτοκολλώνται από το Τμήμα Πρωτοκόλλου και Αρχείου του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο, ώστε να προκύπτει η ημεροχρονολογία της υποβολής τους.

 

Oι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν συγχρόνως Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο τους κωλύματα εκλογιμότητας.

 

[δ] ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Η εκλογή του εκπροσώπου και του αναπληρωτή του θα διεξαχθεί με ενιαίο ψηφοδέλτιο, ανά κατηγορία,το οποίο περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των υποψηφίων εκπροσώπων των μελών, των προαναφερόμενων κατηγοριών, για κάθε επιμέρους ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ   του Τμήματος , ως άνω, για ετήσια θητεία και με δυνατότητα επανεκλογής για μία (1) ακόμα θητεία.

Η ψηφοφορία είναι άμεση, μυστική και καθολική και διεξάγεται με τη χρήση ΚΑΛΠΗΣ, ανά κατηγορία προσωπικού, για κάθε επιμέρους ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ του Τμήματος, όπως προαναφέρονται.

Οι έχοντες δικαίωμα εκλογής, σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψηφίους εκπροσώπους των μελών, για την κάθε θέση που προαναφέρεται.

 

[ε] ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Την ευθύνη της διεξαγωγής της εν λόγω εκλογικής διαδικασίας, κατά περίπτωση, θα έχει τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, ανά κατηγορία, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, την οποία και θα ορίσει η  Πρόεδρος του Τμήματος, βάσει των ισχυουσών διατάξεων του νόμου.  

Οι υποψηφιότητες, τυχόν παραιτήσεις και τυχόν ενστάσεις σχετικά με την ανακήρυξη των υποψηφίων, υποβάλλονται αρμοδίως με πρωτόκολλο στην Εφορευτική Επιτροπή.

Η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα και ανακηρύσσει τους υποψηφίους εκπροσώπους των κατηγοριών του προσωπικού, ως άνω στα Συλλογικά Όργανα της Σχολής Επιστημών Αγωγής, μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τον ορισμό της.

Προς τούτο, συντάσσει με αλφαβητική σειρά επωνύμου τους πίνακες των υποψηφίων μελών του προσωπικού, που έχουν ανακηρυχθεί. Με την επιμέλεια της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, αναρτώνται σε ειδικό τμήμα στην κεντρική ιστοσελίδα  του Τμήματος, οι ως άνω πίνακες των υποψηφίων εκπροσώπων των κατηγοριών του προσωπικού, ως άνω, στα Συλλογικά Όργανα  του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή οργανώνει και επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στην Κοσμήτορα.

Διευκρινίζεται  ότι κάθε σχετική λεπτομέρεια  που άπτεται της διεξαγωγής της ψηφοφορίας θα καθορισθεί από το αρμόδιο όργανο διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας.

 

Επισημαίνεται ότιαν δεν εκλεγούν εκπρόσωποι των κατηγοριών του προσωπικού ως άνω, τα ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ  του Τμήματος συγκροτούνται και λειτουργούν νόμιμα, χωρίς τον εκπροσώπους τους.

 

Σημειώνεται ότι το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, θα αναρτηθεί με τη μέριμνα της Γραμματείας  του Τμήματος στην Κεντρική Ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και θα καταχωρηθεί στον ιστότοπο του  προγράμματος  ΔΙ@ΥΓΕΙΑ.  Επιπροσθέτως, θα αναρτηθεί και στον  ιστότοπο της Σχολής , καθώς και στους πίνακες ανακοινώσεων (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) με τη μέριμνα της Γραμματείας του Τμήματος. 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

 

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΑΚΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

-Σχετική νομοθεσία

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

-Γραφείο Πρύτανη

-Αντιπρυτάνεις

-Γραμματεία ΠΤΔΕ

-Συλλόγους  ανά κατηγορία Προσωπικού

- Διεύθυνση Διοικητικού Πανεπιστημίου Κρήτης

-Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών

 

 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

-Πρόγραμμα ΔΙ@ΓΕΙΑ

-Ιστοσελίδα Τμήματος

-Ιστοσελίδα Σχολής

-NewsU.O.C. 

-Πίνακες Ανακοινώσεων

 

 

 

Ακριβές αντίγραφο

Η Γραμματέας του Τμήματος

Ελένη Μουντάκη

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ

ΕΛΑΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του Δικτυακού Τόπου

kleisarx@edc.uoc.gr

ΔΑΣΤΑ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Είσοδος

Επικοινωνία

Διεύθυνση Τμήματος

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, 74100 ΡΕΘYΜΝΟ

Επικοινωνία

Τηλέφωνα Γραμματείας: 2831077594, 2831077595, 2831077634

Fax: 2831077596
e-mail: gramptde@edc.uoc.gr

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.