Ίδρυση

Το εργαστήριο με την επωνυμία «Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής, (Ε.Ψ.Ε.Α)» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής ιδρύθηκε με την απόφαση υπ'αρ. 326ης/19-Ο6-2Ο14 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, για να εξυπηρετήσει εκπαιδευτικές, ερευνητικές, κλινικές, επιμορφωτικές και διδακτικές ανάγκες στους τομείς της Αναπτυξιακής, Γνωστικής και Κλινικής-Σχολικής Ψυχολογίας, της Ειδικής Αγωγής και της Παραγωγής Γραπτού Λόγου / Γραμματισμού.