Skip to main content

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μάρτιος 2020

Πολιτική Ποιότητας του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (εφεξής ΜΟΔΙΠ) και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος έχει εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) με την Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

H Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος θεμελιώνεται στους βασικούς πυλώνες λειτουργίας του και συνοπτικά αποσκοπεί στο:

 • Να καλλιεργεί και να προάγει την Παιδαγωγική Επιστήμη μέσα από την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και τη σύγχρονη έρευνα λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τάσεις στον χώρο της επιστήμης και της
  έρευνας στο διεθνές πλαίσιο
 • Να παρέχει στον/στην πτυχιούχο τα εφόδια που απαιτούνται για την επιστημονική του/της ανάπτυξη και την επαγγελματική του/της σταδιοδρομία και αποκατάσταση σε δομές και χώρους εκπαίδευσης και παιδαγωγικών δράσεων
 • Να συμβάλλει στην κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της εκπαίδευσης μέσα από καινοτόμες και εναλλακτικές παιδαγωγικές εφαρμογές που συνδέουν το διεθνές παράδειγμα με την εκπαιδευτική πραγματικότητα της χώρας μας.
 • Να τροφοδοτεί με κατάλληλα καταρτισμένους επαγγελματίες εκπαιδευτικούς την αγορά εργασίας, όχι μόνον στο χώρο των κλασικών δομών της εκπαίδευσης, αλλά και σε ευρύτερους χώρους που απαιτούν παιδαγωγική και εκπαιδευτική κατάρτιση και εμπειρία
 • Να ευνοεί την κινητικότητα των σύγχρονων εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και την Ευρώπη και την προσφορά των υπηρεσιών τους σε δομές εκπαίδευσης και παιδαγωγικές δράσεις στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η πολιτική ποιότητας του ΠΤΔΕ συνεχώς αναδιοργανώνεται, επικαιροποιείται, αναπτύσσεται και βελτιώνεται, προκειμένου να ανταποκριθεί στις τρέχουσες ακαδημαϊκές, εκπαιδευτικές, παιδαγωγικές, ερευνητικές, αλλά και κοινωνικο-πολιτισμικές, οικονομικές και δημογραφικές συνθήκες, δια μέσου της ενεργού συμμετοχής όλων των μελών του Τμήματος (διδακτικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, φοιτητές/τριες). Η πολιτική αυτή χαράσσεται με γνώμονα την υποστήριξη της ακαδημαϊκής φυσιογνωμίας των προγραμμάτων σπουδών του ΠΤΔΕ, τα οποία προσφέρονται σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Πολιτική Ποιότητας του ΠΠΣ του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει ως πρωταρχικό στόχο την παροχή εκπαίδευσης και διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου, προκειμένου οι απόφοιτοι/ες του να είναι σε θέση:

 1. να διακριθούν σε επαγγελματικούς και ερευνητικούς τομείς που σχετίζονται με το
  αντικείμενο των σπουδών τους,
 2. να εμπλακούν δημιουργικά με τη μελέτη και την έρευνα στα γνωστικά πεδία των
  Επιστημών της Αγωγής και
 3. να καταστούν πολίτες με κριτικό πνεύμα, υψηλό ήθος, ανθρωπιστική παιδεία, αυξημένο
  αίσθημα ευθύνης και διάθεση διαρκούς κοινωνικής προσφοράς.

Βασικοί άξονες της ΠΔΠ του Τμήματος είναι οι ακόλουθοι:

 1. Η προαγωγή της ποιότητας του διδακτικού και του ερευνητικού έργου, η διασύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα και η διάχυση καινοτόμων πρακτικών.
 2. Η ενεργητική συμμετοχή των φοιτητών/τριών στη μαθησιακή/διδακτική διαδικασία.
 3. Η ενίσχυση της κινητικότητας των φοιτητών/τριών και του διδακτικού προσωπικού.
 4. Η προώθηση της συνεργασίας με άλλα πανεπιστημιακά τμήματα και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή/και αλλοδαπής.
 5. Η προβολή του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα.
 6. Η ενίσχυση των σχέσεων και συνεργειών του με την τοπική κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία.
 7. Η διαρκής βελτίωση των συνθηκών εργασίας του διδακτικού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού.

Με βάση τους προαναφερθέντες άξονες, το οικείο ΠΠΣ έχει διαμορφωθεί με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής και παράλληλα αξιολογείται/ αναθεωρείται σε ετήσια βάση. Βασικός στόχος του προγράμματος σπουδών είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών, οι οποίοι με τη σειρά τους μπορούν να προωθήσουν τη μαθησιακή διαδικασία ως μια δια βίου διαδικασία στους μαθητές τους.

Για την υλοποίηση μιας τέτοιας πολιτικής το ΠΤΔΕ:

 • Τηρεί τις διαδικασίες που προβλέπονται με βάση το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Πανεπιστημίου Κρήτης.
 • Διαφυλάσσει τις ακαδημαϊκές αρχές, όπως επίσης τις αρχές επιστημονικής δεοντολογίας και κοινωνικής λογοδοσίας.
 • Καλλιεργεί και ενισχύει την ουσιαστική επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των μελών του.
 • Βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις υποδομές του.
 • Συνεργάζεται με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Κρήτης για την ετήσια ανασκόπηση και εσωτερική επιθεώρηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ).